Využijte jedinečné šance a objednávejte nyní produkty až s 50% slevou!

Kontaktní e-mail: info@unizet.cz  |  Zobrazit další kontakty

DomůVšeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

I. Předmět poskytovaných služeb

1.1. Zhotovitel – mediální skupina unizet.cz, provozovaná se sídlem , , tedy OSVČ zapsanou v živnostenském rejstříku (dále také jen „zhotovitel“), poskytuje sofistikované služby v oblasti marketingové komunikace a strategie, zejména PR články a další formy reklamy, nabízené na doméně unizet.cz.

1.2. Cílem poskytovaných služeb je zajistit zlepšení prezentace objednatele a propagace jeho činnosti způsobem dohodnutým v uzavřené smlouvě.

II. Uzavření smlouvy

2.1. Smlouva mezi zhotovitelem a objednatelem může být uzavřena písemně, ústně či prostředky dálkové komunikace, zejména prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím internetového obchodu unizet.cz.

2.2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy si strany potvrdí sjednaný rozsah služeb a cenu či způsob jejího určení.

III. Způsob provádění služeb

3.1. Před zahájením poskytování služeb předá objednatel zhotoviteli veškeré potřebné podklady, informace a dohodnuté přístupové údaje do systému objednatele tak, aby zhotovitel mohl neprodleně započít plnit své povinnosti dle uzavřené smlouvy.

3.2. Objednatel odpovídá za to, že použitím jím dodaných textů, obrázků, grafických znázornění či jiných podkladů nebudou poškozena práva třetích osob (např. nedovolené použití ochranných známek, porušení autorských práv apod.). Zhotovitel není jakkoliv povinen ověřovat, zda podklady dodané objednatelem zmíněná kritéria splňují.

IV. Změny poskytovaných služeb a pokyny objednatele

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět služby v souladu s pokyny objednatele. Je přitom povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho pokynů či na jejich nesoulad se zadáním, sledovaným cílem či jinými podklady, popř. právními předpisy. Trvá-li objednatel na svých pokynech i po upozornění zhotovitele na jejich nevhodnost, není zhotovitel odpovědný za vady či škodu, která v důsledku toho vznikne.

4.2. Objednatel je oprávněn měnit rozsah služeb, a to i v průběhu jejich poskytování. V takovém případě má však zhotovitel vždy právo na úhradu již provedených prací.

4.3. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o všech okolnostech, které mohou mít vliv na poskytované služby, podávat zhotoviteli včas zpětnou vazbu a poskytovat mu bez zbytečného prodlení doplňující informace, podklady a jinou potřebnou součinnost (má se za to, že přiměřenou lhůtou pro poskytnutí součinnosti jsou nejvýše 3 pracovní dny).

4.4. Je-li součástí poskytovaných služeb školení pracovníků objednatele, je objednatel oprávněn změnit či zrušit sjednaný termín nejpozději 3 pracovní dny předem, v opačném případě je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli dohodnutou cenu školení i v případě, že nebude realizováno. Toto ustanovení platí obdobně i pro případy zrušení účasti jednotlivců, je-li celková cena školení odvislá od jejich počtu.

4.5. V rámci převzetí provedené služby má objednatel právo vyjádřit své připomínky k poskytnuté službě, které zhotovitel zapracuje (zapracování připomínek sdělených zhotoviteli při převzetí služby je zahrnuto ve sjednané ceně). V případě, že bude objednatel požadovat po zapracování připomínek další změny, bude provedení těchto dodatečných změn zhotovitelem již vyúčtováno.

V. Cena díla a platební podmínky

5.1. Cena poskytování služeb je účtována v hodinové sazbě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.2. Jsou-li předmětem smlouvy služby poskytované dlouhodobě, vyúčtuje zhotovitel provedené služby vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž byly poskytnuty.

5.3. Je-li předmětem smlouvy poskytnutí jednorázové služby, bude tato vyúčtována neprodleně po jejím
provedení.

5.4. Standardní splatnost faktur je 14 dnů od jejich vystavení.

5.5. Zhotovitel je oprávněn objednateli vyúčtovat částku ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s úhradou faktury.

VI. Čas plnění předmětu díla

6.1. Zhotovitel se zavazuje provádět služby ve sjednaných termínech. Termín provedení služby si přitom strany dohodnou s ohledem na její rozsah. Nebude-li termín mezi stranami dohodnut, platí, že zhotovitel provede služby v době přiměřené jejich rozsahu a charakteru.

6.2. Zhotovitel není v prodlení s plněním v případě, že mu v řádném poskytnutí služby bránila překážka na straně objednatele – zejména prodlení s poskytnutím potřebných podkladů a součinnosti.

VII. Autorská práva

7.1. Je-li součástí poskytovaných služeb plnění, které je autorským dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, (zejména texty, grafická zpracování apod.), uděluje zhotovitel objednateli souhlas s užitím takového autorského díla (licenci). Způsob užití autorského díla však musí odpovídat účelu vyplývajícímu z uzavřené smlouvy.

VIII. Vady služeb, reklamace

8.1. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli jakékoliv výhrady k poskytnuté službě nejpozději do dne splatnosti daňového dokladu, kterým byla služba vyúčtována. Po uplynutí této lhůty se má za to, že služba byla poskytnuta bez vad.

8.2. Byla-li služba poskytnuta zhotovitelem vadně – tedy objektivně nesplňuje sjednané parametry – provede zhotovitel bezplatnou opravu a to bez zbytečného odkladu.

IX. Ukončení smlouvy

9.1. Je-li předmětem díla poskytování dlouhodobých služeb a není tak sjednán termín jejich ukončení, je každá ze smluvních stran oprávněna uzavřenou smlouvu písemně vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc plynoucí od data doručení výpovědi druhé smluvní straně.

9.2. Mimo důvody uvedené v občanském zákoníku má objednatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy v následujících případech:

9.2.1. opakované provádění prací zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou;

9.2.2. zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

9.3. Mimo důvody uvedené v občanském zákoníku má zhotovitel právo odstoupit od uzavřené smlouvy v následujících případech:

9.3.1. prodlení objednatele s úhradou jakékoliv faktury delší než 30 dnů;

9.3.2. opakované či déletrvající prodlení objednatele s poskytnutím požadované součinnosti (udělení doplňujících pokynů, podkladů apod.);

9.3.3. trvá-li objednatel na provedení služby dle nevhodných pokynů, ač byl na jejich nevhodnost zhotovitelem upozorněn;

9.3.4. zahájení insolvenčního řízení s objednatelem.

9.4. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy, zaniká zároveň licence k užití autorského díla udělená objednateli.

9.5. V případě předčasného zániku této smlouvy má zhotovitel nárok na úhradu již provedených služeb.

X. Ostatní ujednání

10.1. Smluvní strany ujednávají, že obchodní zvyklosti nemají přednost před uzavřenou smlouvou, jejíž součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, a právními předpisy.

10.2. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá oprávněný orgán veřejné moci. Důvěrnou informací se rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací o obchodních, technických a o praktických postupech, jakož i veškeré další informace získané v souvislosti s uzavřenou smlouvou.

10.3. Objednatel uděluje zhotoviteli výslovný souhlas s uvedením jeho firmy a souvisejících identifikačních údajů coby reference na propagačních materiálech zhotovitele.

XI. Informace pro spotřebitele

11.1. Je-li objednatelem spotřebitel – tedy osoba, která objednává služby mimo rámec své podnikatelské činnosti – je tento oprávněn se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů obrátit na Českou obchodní inspekci, Štěpánská 15, Praha 2, jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

XII. Primární kontaktní údaje

  • Korespondenční adresa: unizet.cz, ,
  • Emailová adresa: info@unizet.cz
  • Telefonní číslo:
  • Webové stránky: www.unizet.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné počínaje 1. 1. 2015